STATUT DRUŠTVA

Na podlagi 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/2006) je občni zbor
Društva vinogradnikov dne 18.02.2007 sprejel naslednji


STATUT DRUŠTVA VINOGRADNIKOV ŠENTJERNEJ
I. TEMELJNA NAČELA


1. člen
Društvo Vinogradnikov Šentjernej (v nadaljevanju: društvo) je bilo ustanovljeno z odločbo 26-19/93 z dne 21.07.1993. Društvo je član Zveze društev vinogradnikov Dolenjske. Če je v interesu društva, lahko društvo sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v drugih državah, ki delujejo na področju razvoja vinogradništva in vinarstva ter ostalih dejavnosti, povezanih z vinogradništvom. Če je v interesu društva, se lahko vključuje v druga društva in zveze v Republiki Sloveniji in v tujini.


2. člen
Društvo je samostojno in nepridobitno združenje, ki ga fizične osebe ustanovijo zaradi uresničevanja skupnih interesov s področja vinogradništva in ostalih dejavnosti, povezanih z vinogradništvom.


3. člen
Ime društva je Društvo vinogradnikov Šentjernej. Društvo ima sedež v Šentjernej. Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Pravno osebnost društvo Pridobi z vpisom v register društev.


4. člen
Društvo ima svoj pečat. Pečat je okrogle oblike, premera 3,00 cm z napisom imena društva. V sredini pečata je znak društva, to je majolika s simbolom petelina. Društvo ima lahko tudi svoj znak in prapor.


5. člen
Delovanje društva je javno. Načelo javnega delovanje se uresničuje tako, da društvo o svojem delovanju obvešča:
a) svoje člane:
-na sejah organov društva in po potrebi tudi s posebnimi pisnimi obvestili,
– z javno dostopnostjo zapisnikov in obvestil vseh organov društva in na vpogled vsem članom društva,
– preko sredstev javnega obveščanja;
b) širšo javnost obvešča tako:
– da so seje organov društva javne,
– da organizira okrogle mize, tiskovne konference,
– da na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja.
Za javnost dela je odgovoren predsednik društva.


II. NAMEN IN NALOGE DRUŠTVA


6. člen
Namen ustanovitve in delovanja društva ni pridobivanje dobička. Nameni in cilji
društva so nestrankarski in nepolitični.
Osnovni namen in cilji društva so ohranjanje in razvoj vinogradništva in vinarstva v
vinorodnem okolišu dolenjska.
Društvo je organizirano zaradi naslednjih namenov in ciljev:
1. Strokovno usposabljanje članov društva pri pridelavi in predelavi grozdja.
2. Organiziranje strokovnih predavanj, tečajev, izletov, ogleda strokovnih razstav vzornih vinogradnikov in vinskih kleti.
3. Organiziranje strokovnih prikazov posameznih del, skrb in naročanje strokovne literature za člane društva, ter preko lokalnih medijev usmerjanje in opozarjanje na pravilno in pravočasno opravljanje del iz stroke.
4. Prizadevanje za uveljavljanje slovesa vin. V ta namen organizira in izvaja ocenjevanje vin svojih članov in za bolje ocenjena vina podeljuje odličja in
priznanja po sprejetih določilih.
5. Sodelovanje na prireditvah in ocenjevanju vin, ki jih prireja Zveza društev vinogradnikov Dolenjske in druga društva.
6. Predlaganje sprememb zakonodaje na področju vinogradništva občini, zvezi društev in državi.
7. Sodelovanje pri nabavi reprodukcijskega materiala, prodaja grozdja in vina.


6a. člen
Pridobitna dejavnost:
Društvo v skladu z Zakonom o društvih lahko tudi občasno opravlja pridobitno dejavnost z izključnim namenom, da si tudi iz tega vira zagotovi določena sredstva za uresničevanje namenov in nalog društva. Kot dejavnost po prejšnjem odstavku društvo občasno prodaja vino in drugo pijačo
ter nudi hrano za člane društva in ostale obiskovalce na prireditvah za promocijo cvička.


III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV


7. člen
Članstvo v društvu je prostovoljno. Delovanje v društvu temelji na enakopravnosti članstva. Društvo ima redne, podporne in častne člane.


8. člen
Redni član društva lahko postane vsak, ki se ukvarja z vinogradništvom in vinarstvom v vinorodnem okolišu dolenjska, sprejema statut društva in se zavzema za nestrankarsko, nepolitično, strokovno in razvojno napredno delovanje društva. Redni član društva postane tisti, ki upravnemu odboru predloži pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član društva, ter se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva, varoval ugled društva in redno plačeval članarino. Pristopne izjave se trajno hranijo v arhivu društva. Redni član društva je dolžan ob včlanitvi plačati enkratno vpisnino in redno plačevati letno članarino. Višino vpisnine in letne članarine za posamezno leto določi občni zbor društva.


9. člen
Podporni član društva je lahko vsak občan, društvo, samostojni podjetnik, ustanova ali družba, ki želi z materialnimi ali finančnimi sredstvi pomagati pri delovanju in razvoju društva. Podporni član društva, ki ni redni član društva, nima pravice odločanja v društvu.


10. člen
Častni član društva lahko postane posameznik, ki je dal poseben prispevek k razvoju vinogradništva in vinarstva. Častne člane imenuje na predlog upravnega odbora društva občni zbor društva. O imenovanju za častnega člana društva se izda posebna listina. Častni član društva, ki ni redni član društva, nima pravice odločanja v društvu.


11. člen
Članom društva, ki so posebej zaslužni za delovanje društva ali za uresničevanje namenov, za katere je bilo društvom ustanovljeno, lahko občni zbor društva podeli priznanje in zahvale ob obletnicah delovanja.


12. člen
Članstvo v društvu preneha:
– s prostovoljnim izstopom,
– s črtanjem,
– z izključitvijo,
– s smrtjo,
– s prenehanjem društva.
Član društva prostovoljno izstopi iz društva, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu. Člana društva iz društva črta upravni odbor z dokončnim sklepom o izključitvi, če član kljub pisnemu opominu ne plača članarine v tekočem letu. Člana društva se izključi iz društva, če tako z dokončnim sklepom odloči disciplinska komisija. Sklep mora biti v skladu z disciplinskim pravilnikom.


13. člen
Pravice članov društva so:
– da volijo in so voljeni v organe društva,
– da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno materialnim poslovanjem,
– da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih društva,
– da s pobudami in predlogi pomagajo izboljšati društveno dejavnost,
– da sprejemajo priznanja in odličja za delo v društvu ali na področju vinogradništva in vinarstva.


14. člen
Dolžnosti članov društva so:
– da so pripravljeni sprejeti delo v organih društva ter delo korektno in v skladu z veljavnimi predpisi opravljati,
– da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva,
– da se dejavno udeležujejo društvenih prireditev in akcij,
– da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi občni zbor društva,
– da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje dogovorjenih nalog,
– da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane društva,
– da varujejo ugled društva,
– da se ravnajo po določbah zakona, ki ureja društva, določbah tega statuta in po drugih pravnih aktih, ki jih sprejmejo organi društva.


IV. ORGANI DRUŠTVA


15. člen
Organi društva so:
– občni zbor,
– upravni odbor,
– nadzorni odbor,
– disciplinska komisija.
V upravni odbor, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo so lahko redni člani društva izvoljeni le dvakrat zaporedoma.
Članstvo v organih društva preneha:
– s potekom mandatne dobe,
– z odstopom,
– z razrešitvijo,
– s prenehanjem članstva v društvu.


16. člen
Občni zbor društva je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi redni člani društva. Občni zbor je lahko redni ali izredni. Redni občni zbor sklicuje upravni odbor najmanj enkrat letno s pisnim vabilom najmanj 8 dni pred dnem zasedanja. Hkrati z vabilom se posreduje tudi predlog dnevnega reda. Izredni občni zbor skliče upravni odbor na pisno zahtevo nadzornega odbora ali na pisno zahtevo ene tretjine rednih članov društva ali na podlagi svojega sklepa. Občni zbor je dolžan sklicati v roku 8 dni od dneva prejema pisnih zahtev oziroma od dneva sprejema svojega sklepa. V primeru, da to zahtevajo izreden razmere upravni odbor lahko skliče izredni občni zbor tudi prej, pri čemer mora paziti, da so o občnem zboru lahko pravočasno obveščeni vsi redni člani društva. Če upravni odbor v predpisanem roku ne skliče občnega zbora, ga lahko skliče predlagatelj sam.


17. člen
Občni zbor je sklepčen, če je navzoča več kot polovica vseh rednih članov. Če ni navzoča več kot polovica vseh rednih članov, se zasedanje odloži za pol ure. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, če je navzočih vsaj deset rednih članov.


18. člen
Občni zbor do izvolitve organov občnega zbora vodi predsednik upravnega odbora.
Organa občnega zbora sta:
– predsednik občnega zbora,
– dva overitelja zapisnika.
Občni zbor izvoli predsednika zbora, ki vodi sejo občnega zbora ter podpiše sklepe sprejetih odločitev občnega zbora in zapisnik občnega zbora ter dva overitelja. Predloge predsednika zbora in dveh overiteljev lahko poda upravni odbor že v vabilu, lahko pa jih predlagajo na občnem zboru navzoči redni člani društva.


19. člen
Odločanje na občnem zboru je javno, lahko pa se redni člani društva na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja ali volitev. Občni zbor sprejema odločitve praviloma z večino navzočih rednih članov, razen odločitev o prenehanju društva, o spremembah in dopolnitvah statuta društva,
vključevanju društva v druga društva in zveze ter o spojitvi ali pripojitvi društva, ki so sprejete, če zanje glasujeta dve tretjini na občnem zboru navzočih rednih članov društva.


20. člen
Občni zbor opravlja zlasti naslednje naloge:
– sprejema sklep o prenehanju društva,
– sprejema sklep o spojitvi z drugimi društvi ali pripojitvi k drugim društvom,
– sprejema sklep o vključitvi v zvezo ali drugo organizacijo v Republiki Sloveniji ali v tujini,
– voli in razrešuje člane upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije,
– voli predsednika društva izmed članov upravnega odbora,
– voli predsednika občnega zbora in dva overitelja zapisnika,
– voli predstavnike društva v Zvezi društev vinogradnikov Dolenjske in drugih društev oziroma zvez, v katere je društvo vključeno,
– odločanje o dnevnem redu občnega zbora,
– sprejema, spreminja in dopolnjuje statut in druge akte društva, v kolikor ni zanje izrecno pristojen drug organ društva,
– sprejema letni program dela društva,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun društva,
– seznanja se s poročili upravnega in nadzornega odbora ter disciplinske komisije,
– sprejema sklepe o višini vpisnine, letne članarine in drugih prispevkov za potrebe društva,
– sprejema pravila o posameznih dejavnostih društva,
– odloča o pritožbah članov zoper sklepe upravnega odbora, nadzornega odbora, disciplinske komisije in predsednika društva,
– sprejema letni načrt nakupa in prodaje osnovnih sredstev,
– odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,
– odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z namenom in cilji društva,
– odloča o drugih zadevah, za katere tako določa zakon ali ta statut.


21. člen
O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik občnega zbora, zapisnikar in dva overitelja.


22. člen
Upravni odbor društva je izvršilni organ občnega zbora, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema občnima zboroma po programu in odločitvah, sprejetih na občnem zboru. Upravni odbor društva šteje 11 članov. Sestavljajo ga predsednik, namestnik predsednika, tajnik, blagajnik in sedem članov. Na prvi seji, ki mora biti 8 dni po izvolitvi, se UO konstituira (izvoli namestnika predsednika, tajnika in blagajnika Društva). Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru. Mandat članov upravnega odbora traja štiri leta.


23. člen
Predsednik upravnega odbora je tudi predsednik društva in zakoniti zastopnik društva. Društvo zastopa in predstavlja pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in tujini. Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s tem statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in upravnemu odboru.


24. člen
Tajnik društva skrbi za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi društva. Za svoje delo je odgovoren predsedniku upravnega odbora.


25. člen
Predsednik upravnega odbora vodi delo upravnega odbora, sklicuje seje, ki morajo biti najmanj dvakrat letno, pri čemer se za sklic in vodenje sej smiselno uporabljajo določila tega statuta, ki veljajo za zasedanja občnega zbora. Predsednik podpisuje tudi vse dokumente, povezane z delovanjem upravnega odbora.


26. člen
Naloge upravnega odbora so:
– sklic občnega zbora,
– izvajanje programa dela društva,
– priprava tistih predlogov aktov društva, njihovih sprememb in dopolnitev, ki jih sprejema občni zbor,
– priprava gradiv za občni zbor,
– priprava poročil za občni zbor ali nadzorni odbor,
– priprava predlogov sklepov občnega zbora,
– skrb za izvajanje sklepov občnega zbora,
– priprava predloga finančnega plana in zaključnega računa,
– odločanje o nakupu in prodaji premičnega premoženja,
– opravlja druge naloge, ki so vezane na uresničevanje programa dela društva,
– opravlja druge naloge, za katere je pristojen po zakonu ali tem statutu,
– odloča o naslovu sedeža društva.


27. člen
Seje upravnega odbora vodi predsednik upravnega odbora, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika. Upravni odbor je sklepčen, če je navzočih več kot polovica članov. Sklep upravnega odbora je veljavno sprejet, če je zanj glasovala več kot polovica navzočih članov. Za opravljanje pomembnejših nalog lahko upravni odbor imenuje ustrezne komisije. Naloge, število članov in predsednika komisij določi upravni odbor. Člani komisije so lahko le člani društva. Za svoje delo so komisije odgovorne upravnemu odboru. Izjemoma lahko upravni odbor povabi k sodelovanju pri delu komisije zunanje sodelavce. Upravni odbor lahko za svoje delo sprejme poslovnik. V primeru odsotnosti predsednika ali če mu preneha funkcija predsednika ali člana društva, njegove naloge do izvolitve novega predsednika opravlja namestnik predsednika.


28. člen
Nadzorni odbor ima tri člane, ki jih izvoli občni zbor. Člani nadzornega odbora izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika nadzornega odbora. Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter nadzira zakonitost in smotrnost materialnega in finančnega poslovanja društva. Najmanj enkrat letno pregleda poslovanje društva in predlaga občnemu zboru ukrepe za odpravo morebitnih pomanjkljivosti ter izboljšanje materialnega in finančnega poslovanja društva. Nadzorni odbor poroča o svojih ugotovitvah občnemu zboru društva, po potrebi pa
tudi upravnemu odboru. Nadzorni odbor o svojem delu najkasneje do 15.02. pisno poroča občnemu zboru o opravljenem delu v preteklem koledarskem letu, sestavi del poročila so tudi prej navedene ugotovitve. Mandatna doba nadzornega odbora je štiri leta. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem tudi člani upravnega odbora. Člani nadzornega odbora lahko prisostvujejo sejam upravnega odbora, ne morejo pa odločati. Nadzorni odbor je sklepčen, če sta prisotna vsaj dva člana. Sklep je sprejet, če sta zanj glasovala dva člana. Seje nadzornega odbora sklicuje predsednik nadzornega odbora. Za sklic in vodenje seje se smiselno uporabljajo določila tega statuta, ki veljajo za zasedanja občnega zbora. Nadzorni odbor se konstituira najkasneje v osmih dneh po izvolitvi. Nadzorni odbor lahko za svoje delo sprejme poslovnik.


29. člen
Člane disciplinske komisije voli občni zbor za dobo 4 let. Disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani in dva namestnika člana. Člani komisije izmed sebe izvolijo predsednika. Disciplinska komisija se sestaja po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva. Veljavne sklepe sprejema, če so prisotni vsi člani in zanje glasujeta vsaj dva člana. Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom.
Disciplinska komisija o svojem delu najkasneje do 15.02. pisno poroča občnemu zboru o opravljenem delu v preteklem koledarskem letu.


30. člen
Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje:
– kršitve določb tega statuta in drugih pravnih aktov društva,
– nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu.
– neizvrševanje sklepov organov društva,
– dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.


31. člen
Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom
so:
– opomin,
– javni opomin,
– izključitev iz članstva.
O svoji odločitvi izda komisija sklep, zoper katerega lahko prizadeti član vloži pritožbo na občni zbor v roku 15 dni po prejemu sklepa. Odločitev občnega zbora o pritožbi je dokončna.


V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA


32. člen
Viri dohodkov društva so:
– vpisnina in članarina,
– darila in volila,
– prispevki donatorjev,
– dohodki od prireditev, razstav ter drugih dejavnosti društva,
– provizije pri prodanem vinu ob pokušinah,
– dohodki od osnovnih sredstev, ki so last društva,
– razni drugi dohodki.
Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.


33. člen
Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi načrti, ki jih sprejema občni zbor. Na rednem občnem zboru se vsako leto obravnava in sprejme zaključni račun.


34. člen
Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in blagajnik društva. Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja. Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno materialnem poslovanjem, v katerem društvom določi tudi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.


35. člen
Blagajnik, ki vodi vse finančne zadeve društva, pripravi zaključnega računa. Delo blagajnika je javno. Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva. Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko društvo zaposli finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo.


36. člen
Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisana v inventarno knjigo. Pravni promet s premičnim in nepremičnim premoženjem se opravi, če je tako navedeno v letnem programu nakupa in prodaje. Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa upravnega odbora. Nepremično premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa občnega zbora.


37. člen
Finančno in materialno poslovanje nadzoruje nadzorni odbor. O svojem delu poroča občnemu zboru.


VI. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA


38. člen
Spremembe in dopolnitve statuta sprejema občni zbor na predlog upravnega odbora. Spremembe in dopolnitve so sprejete, če zanje glasuje dve tretjini na občnem zboru navzočih rednih članov društva. Pobudo oziroma predlog za spremembo in dopolnitev lahko poda tudi nadzorni
odbor in ena tretjina rednih članov društva.


VII. PRENEHANJE DRUŠTVA


39. člen
Društvo preneha:
– po volji članov,
– s spojitvijo z drugim društvom ali več njih,
– s pripojitvijo k drugemu društvu,
– s stečajem,
– na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja ali
– po samem zakonu.
Društvo preneha po volji članov društva, če občni zbor sprejme sklep o prenehanju. V primeru prenehanja društva preide premoženje društva sorodnemu lokalnemu društvu.


VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE


40. člen
Ta statut je sprejel občni zbor dne 18.02.2007 in velja takoj.
Z dnem veljave tega statuta preneha veljati statut, ki ga je sprejel občni zbor dne 06.03.2005.

Društvo vinogradnikov Šentjernej